Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kari Angeria tai myöhemmin saman henkilön verkkosivun ylläpitoa varten perustama yritys.

Kari Angeria

Sienestäjänkatu 12, 74130 Iisalmi

Kari.angeria@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari.angeria@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Sähköpostilista uutiskirjettä varten.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköpostiosoitteet kerätään, kun henkilö tilaa uutiskirjeen. Tietoa käytetään uusista artikkeleista tiedottamiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen.

Lisäksi voidaan tallentaa nimi, sähköpostiosoite ja kotisivu seuraavaa kommentointikertaa varten.
Näiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on kommentoinnin helpottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoite.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Arkistoidaan pysyvästi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään lomakkeeen uutiskirjettä varten.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

10. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.